Podmienky používania

Aktualizácia: 24.05.2018

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webstránky je NNeurolabs, Pod Válkom 16, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, +421 650 822 333 (ďalej len "prevádzkovateľ").

2. Webstránky sdu.sk, 0a.sk, ľa.eu, 5du.pl, skrat.it, prípadne všetky ich subdomény (ďalej len "webstránka"), sú verejné internetové webstránky, ktoré poskytujú služby neregistrovaným a registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ").

II. Práva a povinnosti používateľa

1. Používatelia súhlasia s podmienkami používania, používaním služieb  na webstránke. Ak s nimi nesúhlasí, nesmie služby na webstránke používať.

2. Používateľ nesmie nijakým spôsobom zámerne obmedziť ani znemožniť fungovanie webstránky.

3. Používateľ má právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti.

4. Používateľ nesmie na webstránke skracovať URL adresy, za ktorými sa skrývajú podvodné webstránky uložené na iných serveroch.

5. V prípade, ak používateľ natrafí na adresu, ktorá porušuje podmienky používania, je povinný ju nahlásiť pomocou formulára.

6. Používateľ skrátením URL adresy a jej následným zapísaním do systému dáva prevádzkovateľovi súhlas s jej kontrolou (vizuálna kontrola URL adresy a vizuálna kontrola webstránky navštívením URL adresy) či nie je v rozpore s podmienkami používania.

7. Používateľ je povinný bezodkladne nahlásiť nájdenú bezpečnostnú chybu webstránky alebo jej súčasti prevádzkovateľovi.

III. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľom.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia webstránky.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webstránke.

4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu a kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo navždy.

5. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

6. Pri ukončení poskytovania služieb prevádzkovateľom a používania služieb používateľom, majú prevádzkovateľ a používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností používateľa uvedených v týchto pravidlách a všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu.

7. Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah webstránok, na ktoré je smerované zo skrátených URL adries, nakoľko žiadna časť obsahu nie je uložená na serveri webstránky prevádzkovateľa.

9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo skrátené URL adresy, ktoré odkazujú na podvodné webstránky uložené na iných serveroch bez upozornenia používateľa zmazať.

10. Prevádzkovateľ je povinný nahlásené skrátené URL adresy preveriť a v prípade podozrenia ich bez upozornenia používateľa vymazať.

IV. Cena

1. Na webstránke sú všetky služby (pokiaľ nie je uvedené inak), zadarmo.

V. Reklama

1. Používateľ sa zaväzuje, že nebude nijak obmedzovať a zabraňovať zobrazovaniu reklamy na webstránke.

2. Používateľ súhlasí, že mu bude zobrazovaná reklama na webstránke.

3. Používateľ súhlasí, že mu budú rozposielané reklamné maily (v intenzite maximálne dva za jeden mesiac).

VI. Zmena pravidiel

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predošlého upozornenia používateľov zmeniť pravidlá používania. Používateľ má možnosť sa oboznámiť s aktuálnymi podmienakmi používania, kedykoľvek na webstránke. V platnosti je vždy posledná verzia podmienok používania.