Ochrana osobných údajov

Aktualizácia: 24.05.2018

Prevádzkovateľ

Neurolabs, Pod Válkom 16, 831 07 Bratislava, Slovenská republika, [email protected], +421 650 822 333 (ďalej len „prevádzkovateľ“), prevádzkuje webstránky sdu.sk, 0a.sk, ľa.eu, 5du.pl, skrat.it, prípadne všetky ich subdomény (ďalej len „portál“ alebo „portály“).

Rozsah osobných údajov a účel ich spracovania

Poskytovanie služieb neregistrovanému používateľovi

Rozsah osobných údajov: súbory cookies

Účel spracúvania: Uchovanie nastavených preferencií na portáloch a analýza návštevnosti.

Doba uchovávania: neuchováva sa

Príjemcovia / Kategória príjemcov: prevádzkovateľ

Poskytovanie služieb registrovanému používateľovi

Rozsah osobných údajov: e-mailová adresa, prezývka (nick, užívateľské meno), IP adresa, súbory cookies

Účel spracúvania: E-mailovú adresu a prezývku prevádzkovateľ spracúva pre korektné poskytovanie služieb, ktoré sú dostupné iba registrovaným užívateľom a pomocou ktorých sa používateľ vie prihlásiť do portálov prevádzkovateľa. IP adresu prevádzkovateľ spracúva za účelom záznamu prihlásení do portálov, zmien a zásahov v portáloch a používateľskom účte, pre prípad potreby bližšej identifikácie neoprávnených zásahov. Súbory cookies prevádzkovateľ spracúva za účelom uchovania informácií o prihlásení do systému portálu.

Doba uchovávania: E-mailová adresa a prezývka je uchovávaná po celú dobu trvania registrácie na portáloch. IP adresa je uchovávaná po celú dobu trvania registrácie, po zrušení registrácie môže byť IP adresa uchovaná v určitých prípadoch bez možnosti spárovania s predošlou registráciou používateľa. Súbory cookies sú uchovávané po dobu ich platnosti.

Príjemcovia / Kategória príjemcov: prevádzkovateľ, Polícia, Prokuratúra, Advokáti, Súdy

Priamy marketing

Rozsah osobných údajov: e-mailová adresa

Účel spracúvania: Informovanie o produktoch, službách, novinkách či zmenách pomocou e-mailu na základe oprávneného záujmu.

Doba uchovávania: Po celú dobu registrácie, avšak odber je možné kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu v e-mailovej správe alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.

Príjemcovia / Kategória príjemcov: prevádzkovateľ

Marketing tretích strán

Rozsah osobných údajov: e-mailová adresa

Účel spracúvania: Informovanie o produktoch a službách tretích strán. Takýto marketing prevádzkovateľ vykonáva iba na základe súhlasu používateľa s odosielaním marketingových mailov.

Doba uchovávania: Po celú dobu registrácie, avšak odber je možné kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu v e-mailovej správe alebo kontaktovaním prevádzkovateľa.

Príjemcovia / Kategória príjemcov: prevádzkovateľ

Práva dotknutej osoby

Každý používateľ – dotknutá osoba má niekoľko práv, ktoré si môže uplatniť. Niektoré práva alebo ich časť si môže dotknutá osoba uplatniť sama bez potreby kontaktovania prevádzkovateľa. V iných prípadoch pre uplatnenie práv musí dotknutá osoba zaslať žiadosť prevádzkovateľovi. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že uvedené práva je dotknutá osoba oprávnená uplatniť v prípade, ak jej uplatnenie takéhoto práva pri konkrétnom právnom základe spracúvania osobných údajov umožňuje Nariadenie GDPR, resp. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“) a vykonanie konkrétneho práva je u prevádzkovateľa technicky možné. Dotknutej osobe budú jej prá

Právo na opravu osobných údajov

Väčšinu osobných údajov môže používateľ upraviť (opraviť) sám v administrácii svojho používateľského účtu. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ uchováva alebo spracúva a sám používateľ nemá možnosť na ich úpravu, možno upraviť žiadosťou zaslanou prevádzkovateľovi.

Právo na prístup k osobným údajom

Ak portál prevádzkovateľa neobsahuje automatizovanú možnosť prístupu k všetkým osobným údajom dotknutej osoby, dotknutá osoba môže požiadať o prístup k jej osobným údajom žiadosťou zaslanou prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ do 14 dní informuje dotknutú osobu o tom, aké osobné údaje o nej uchováva alebo spracúva a prečo.

Právo na vymazanie osobných údajov

Ak portál prevádzkovateľa neobsahuje automatizovanú možnosť zrušenia registrácie alebo vymazania časti osobných údajov dotknutej osoby, dotknutá osoba môže požiadať o vymazanie jej osobných údajov žiadosťou zaslanou prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ do 14 dní odstráni všetky osobné údaje dotknutej osoby s výnimkou tých, ktoré prevádzkovateľovi prikazuje iná zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje nezákonne, nepresne alebo dotknutá osoba chce spracúvanie osobných údajov obmedziť bez úplného výmazu. Nadmerným obmedzením spracúvania osobných údajov dotknutej osoby, môže dôjsť k zrušeniu registrácie na portáli, v prípade, že nebudú prevádzkovateľovi poskytnuté potrebné osobné údaje na zachovanie registrácie používateľa.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak portál prevádzkovateľa neobsahuje automatizovanú možnosť stiahnutia všetkých osobných údajov dotknutej osoby, dotknutá osoba môže požiadať o prístup k jej osobným údajom. Prevádzkovateľ do 30 dní sprístupní dotknutej osobe zašifrovaný súbor s obsahom všetkých osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v rozsahu: titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie

Dotknutá osoba môže prevádzkovateľa požiadať o vymazanie osobných údajov a zabránenie opätovnému spracúvanie z automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania ak to prevádzkovateľovi neprikazuje iná zákonná povinnosť.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Elektronickou poštou na e-mailovú adresu prevádzkovateľa, telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa alebo písomne na adrese prevádzkovateľa.

Na všetky podnety od dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný reagovať. Za opakované poskytovanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré dotknutá osoba žiada, môže prevádzkovateľ žiadať od dotknutej osoby poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Cezhraničný tok osobných údajov

Prevádzkovateľ využíva prevádzku portálov servery spoločnosti Host Europe GmbH, Hansestr. 111, 511 49 Kolín, Nemecko uložené v dátovom centre v Štrasburgu vo Francúzsku.

Prevádzkovateľ má mailové adresy zriadené na serveroch spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty Americké.

Mlčanlivosť

Prevádzkovateľ sa zaväzuje že jeho spolupracovníci, ktorí budú spracúvať osobné údaje sú povinní zachovať mlčanlivosť o osobných údajoch. Mlčanlivosť sa vzťahuje aj na bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu viesť k narušeniu bezpečnosti osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá bez obmedzenia a osobné údaje nebudú bez súhlasu vydané tretej strane.

Orgán dozoru

V prípade nespokojnosti s reakciou prevádzkovateľa, pri podozrení na nespravodlivé a/alebo nezákonné spracovanie osobných údajov dotknutej osoby, môže dotknutá osoba podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, dataprotection.gov.sk, +421 2 3231 3214